O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Beneficjent: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

Okres realizacji: od 1 maja 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.

Biuro Projektu: ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

Wartość projektu ogółem wynosi: 4 501 353,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 4 356 960,35 zł.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wsparcie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 70 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów do 31.01.2022 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelowa jest 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin)

w tym:

  • 60 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;
  • 18 osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych;
  • 2 osoby – rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną (do 2h przeliczeniowych) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa;
  • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego: powiat rzeszowski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki lub miasto Rzeszów.

Formy wsparcia w Projekcie:

  • wsparcie szkoleniowe dla 80 Uczestników Projektu – szkolenie pt. „ABC Przedsiębiorczości”, którego celem jest zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia będą realizowane w grupach 10 osobowych w wymiarze 40 godzin/grupa . Szkolenia będą prowadzić do nabycia kompetencji. Szkolenia zawierać będą miedzy innymi zagadnienia administracyjne i prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczące marketingu i promocji przedsiębiorstwa, sporządzanie biznes planu, zarządzanie itp.;
  • wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 Uczestników Projektu w kwocie 23 050,00 zł – na podstawie zawartej „Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej” zostanie udzielone wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej. Wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonym we wpisie do CEIDG lub KRS i po podpisaniu umowy. Obowiązek faktycznego prowadzenia działalności przez wymagany okres 12 miesięcy, kontrola u każdego Uczestnika polegać będzie na sprawdzeniu m.in. czy jest prowadzona księgowość działalności, dokonywane są rozliczenia z ZUS i US. Wsparcie udzielane jest jako pomoc de minimis.
  • wsparcie pomostowe finansowe dla 70 Uczestników Projektu w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy – wypłata dokonywana na podstawie „Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego” przez 12 miesięcy (wniosek o wsparcie pomostowe składany razem z wnioskiem o przyznanie wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wypłata wsparcia pomostowego w formie finansowej na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków w kwocie netto (bez podatku VAT). W ramach wsparcia pomostowego nie mogą być finansowane wydatki, na które została przyznana bezzwrotna dotacja. Rozliczanie otrzymanego wsparcia na podstawie zestawień poniesionych wydatków sporządzonych w oparciu o dokumenty księgowe. Wsparcie udzielane jako pomoc de minimis.