Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Nazwa pliku pobierz
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – aktualizacja z dnia 16.06.2020 r.
Załączniki do Formularza rekrutacyjnego
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy
Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia
Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na 1 osobę
Dokumenty rekrutacyjne – załączniki
Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – załącznik nr 2
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – załącznik nr 3
Karta oceny doradcy zawodowego – załącznik nr 4
Karta zbiorczej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – załącznik nr 5
Oświadczenie Uczestnika Projektu RODO – załącznik nr 6
Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 7
Oświadczenie Uczestnika o statusie w chwili przystąpienia do projektu – załącznik nr 8
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 9
Umowa uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 10

Regulamin wsparcia z załącznikami

Nazwa pliku pobierz
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego – załącznik nr 1
Biznesplan – załącznik nr 2
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego – załącznik nr 3
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 4
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 5
Oświadczenie Uczestnika projektu do wniosku o udzielnie wsparcia finansowego – załącznik nr 6
Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – załącznik nr 7
Karta oceny biznesplanu – załącznik nr 8
Odwołanie od oceny biznesplanu – załącznik nr 9
Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – załącznik nr 10
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego – załącznik nr 11

Dokumenty związane z zakupami inwestycyjnymi

Nazwa pliku pobierz
Informacja o zmianie do 10% wartości wydatków w biznesplanie
Wniosek o zmianę biznesplanu
Załącznik nr 1 do zestawienia zakupów – Oświadczenie uczestnika projektu o niedokonaniu zakupów od najbliższych członków rodziny
Załącznik nr 2 do zestawienia zakupów – Oświadczenie uczestnika projektu o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
Załącznik nr 3 do zestawienia zakupów – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące właściwości zakupionego używanego środka trwałego/wyposażenia
Załącznik nr 4 do zestawienia zakupów – Oświadczenie sprzedającego dotyczące pochodzenia środka trwałego/wyposażenia (dotyczy używanych środków trwałych)
Zestawienie środków trwałych/wyposażenia i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Dokumenty związane z rozliczeniem wsparcia pomostowego

Nazwa pliku pobierz
Zestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym
Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego
Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
Instrukcja wypełniania zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym
Wzór karty oceny zestawienia wydatków objętych wsparciem pomostowym