Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (II tura naboru)

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników II tury naboru. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 35 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, 3 wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Do wszystkich Uczestników projektu zostaną wysłane pisma informujące o wynikach oceny, a w przypadku osób z ostatecznej listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania, o dalszych krokach w Projekcie.


Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – II tura naboru

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 38 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. Wszystkie złożone wnioski otrzymały ocenę, co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów i 60% punktów w każdym kryterium oceny. Do dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” rekomendowanych zostało 35 biznesplanów z najwyższą liczbą punktów, pozostałe 3 biznesplany umieszczone zostały na liście rezerwowej.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.


Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (I tura naboru)

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników I tury naboru. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 35 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, 2 wnioski nie zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia, 1 wniosek znalazł się na liście rezerwowej.

Do wszystkich Uczestników projektu zostaną wysłane pisma informujące o wynikach oceny, a w przypadku osób z ostatecznej listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania, o dalszych krokach w Projekcie.


Termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników II tury rekrutacji

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) dla uczestników projektu z II tury rekrutacji odbędzie się w dniach od 29.10.2020 r. do 12.11.2020 r.

Wnioski można składać w Biurze Projektu  osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.

Wnioskodawca składa:

1) Wersję papierową wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika Projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

2) Wersję elektroniczną wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznesplanu – należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu, numer Referencyjny Wniosku.

3) Komplety dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) muszą być trwale spięte (skoroszyt).

4) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika Projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od s. do s.”, aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.

Podpisy muszą być czytelne i składane tylko niebieskim tuszem. Dokumenty muszą być wypełnione elektronicznie (nie odręcznie), w języku polskim. Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie.

Wzory wszystkich dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu: www.wsparcienastarcie.altum.pl.

 


Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 38 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. Do dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” rekomendowanych zostało 35 biznesplanów, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów i 60% punktów w każdym kryterium oceny. Pozostałe 3 biznesplany nie uzyskały minimum punktowego, w związku z czym nie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.


Lista rankingowa II tura naboru

Poniżej do pobrania znajduje się lista rankingowa w ramach II tury naboru do projektu (lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa).

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” mają obowiązek złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych:

  1. Oświadczenie RODO Uczestnika Projektu – (załącznik nr 6)
  2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 7)
  3. Oświadczenie o statusie w chwili przystąpienia do projektu (załącznik nr 8)
  4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (załącznik  nr 9)
  5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej za okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Deklaracji udziału w projekcie

Termin złożenia ww. dokumentów: najpóźniej do 7.10.2020 r. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu (ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, pok. 3). Kandydaci/ki, którzy w dniu przystąpienia do projektu nie spełniają kryteriów rekrutacyjnych deklarowanych w Formularzu Rekrutacyjnym są odrzucani z udziału w projekcie.

Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa


Termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników I tury rekrutacji

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) dla uczestników projektu z I tury rekrutacji odbędzie się w dniach od 18.09.2020 r. do 1.10.2020 r.

Wnioski można składać w Biurze Projektu  osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.

Wnioskodawca składa:

1) Wersję papierową wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika Projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

2) Wersję elektroniczną wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznesplanu – należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu, numer Referencyjny Wniosku.

3) Komplety dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) muszą być trwale spięte (skoroszyt).

4) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika Projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od s. do s.”, aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.

Podpisy muszą być czytelne i składane tylko niebieskim tuszem. Dokumenty muszą być wypełnione elektronicznie (nie odręcznie), w języku polskim. Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie.

Wzory wszystkich dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu: www.wsparcienastarcie.altum.pl.